Privacyverklaring

Met de volgende privacyverklaring informeren wij u over de hoeveelheid persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in het kader van onze website en hoe wij die gebruiken. Daarnaast delen wij u mee met welk doel wij deze gegevens verzamelen en verwerken en welke rechten u heeft op het vlak van gegevensbescherming volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1 Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke partner
Deze informatie inzake gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Downpass e. V. (hierna inhoudelijk verantwoordelijk: mevrouw Dr. Juliane Hedderich, algemeen directeur), Thomas-Mann-Straße 9, 55122 Mainz, Duitsland, telefoon: +49 (0)6131- 588560, e-mail: info@downpass.com

 

2 Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en de wijze en het doel van het gebruik van deze gegevens

2.1 Bij bezoek van de website
Wanneer u onze website www.downpass.com bezoekt, stuurt de door u gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand (log file). Daarbij wordt zonder uw toedoen de volgende informatie vastgelegd en opgeslagen tot zij automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de verzoekende computer,
 • IP-adres van de verzoekende computer,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • website van waaruit het bezoek plaatsvindt (referrer-URL),
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.


De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het garanderen van een vlotte verbinding met de website,
 • het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • het beoordelen van de systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor andere administratieve doeleinden.


De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt 1, onder f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven opgesomde doeleinden voor de gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken in verband met uw persoon.Daarnaast gebruiken wij cookies wanneer u onze website bezoekt.

2.1.1. Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Het gaat om kleine bestandjes die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.a.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw apparaat, zij bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In het cookie wordt informatie opgeslagen die telkens ontstaat wanneer u dat specifieke apparaat gebruikt. Dat betekent echter niet dat wij daardoor direct uw identiteit kennen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om u op een aangenamere manier gebruik te laten maken van ons aanbod. Zo maken wij gebruik van zogenaamde session cookies om te zien of u bepaalde pagina’s van onze website al eens heeft bezocht. Zij worden automatisch gewist zodra u onze website verlaten heeft.

Daarnaast maken wij eveneens gebruik van tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Dit type cookies wordt voor een bepaalde vaste termijn op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om een beroep te doen op onze diensten, wordt automatisch opgemerkt dat u ons al eens heeft bezocht, wat u toen heeft ingevuld en welke instellingen u heeft gebruikt, zodat u dat alles niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds maken wij gebruik van cookies om statistieken te maken van het gebruik van onze website en om de optimalisering van ons aanbod voor u te beoordelen. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch op te merken dat u ons al eens heeft bezocht. Deze cookies worden na een welbepaalde tijd automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden ten behoeve van een technisch foutloze en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van onze diensten in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, onder f van de AVG.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u steeds een waarschuwing krijgt voordat een nieuw cookie wordt aangemaakt. Wanneer u echter het gebruik van cookies volledig uitschakelt, kan dat tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

2.1.2. Analyse-/Tracking-Tools

2.1.2.1. Google Analytics
Om onze website op een aangepaste manier aan u te kunnen tonen en om deze voortdurend te kunnen optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.nl/intl/nl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna „Google“). In verband daarmee worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie punt 4). De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • browsertype/-versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
 • de host name van de bezoekende computer (het IP-adres),
 • het tijdstip van het verzoek aan de server


worden overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om te evalueren hoe u de website gebruikt om voor de websitebeheerders rapporten op te stellen over de activiteiten van de website en om verdere diensten te verlenen die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet voor marktonderzoek en om deze website op een aangepaste manier te tonen. Deze informatie wordt mogelijk ook aan derden doorgegeven, voor zover dat wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat geen identificatie mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies verhinderen door dat in te stellen in de browsersoftware; wij willen er u echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de verwerving van de door het cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in verband met Google Analytics vindt u op Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

Indien u ons contactformulier gebruikt
Voor allerhande vragen bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Daarin dient u uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en een geldig e-mailadres in te vullen, zodat wij weten wie de vraag heeft gesteld en deze telefonisch of per e-mail kunnen beantwoorden. Het is niet nodig om nog andere gegevens in te vullen.

De gegevensverwerking voor contactopname met ons of door ons gebeurt in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, onder a van de AVG op grond van de door u vrijwillig gegeven toestemming. De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch gewist zodra het door u gestelde verzoek is afgehandeld.

2.3. Indien u ons extranet gebruikt
Het gebruik van het extranet is voorbehouden aan onze leden. Als lid vindt u de informatie betreffende gegevensbescherming in uw contractdocumenten. Neem gerust contact met ons op als u nog meer vragen heeft.

 

3. Doorgifte van gegevens
Er vindt geen doorzending plaats van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hierna vermelde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen maar aan derden door, wanneer:

 • u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, onder a van de AVG,
 • dat wettelijk gerechtvaardigd is en in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, onder b van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u (bv. postpakketdiensten, uitvoering van betalingen), en
 • ingeval er een wettelijke verplichting bestaat voor de doorgifte in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, onder c van de AVG of
 • de doorgifte in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, onder f van de AVG noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, ook tegen overeenkomstsluitende partijen, of voor de voortdurende analyse en verbetering van ons aanbod en het handhaven van de aantrekkelijkheid van ons aanbod (bv. het actualiseren van klantenlijsten, de analyse van databanken, het nemen van reclamemaatregelen, het aanbieden van moderne technische oplossingen) en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger te beschermen belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens.


Indien wij voor onze verwerkingsprocessen een beroep doen op de diensten van derden als gegevensverwerkers zoals bedoeld in de AVG, hebben wij met hen de noodzakelijke contracten gesloten zoals bedoeld in art. 28 van de AVG.
Het doorgeven van gegevens aan derden in landen buiten de EU (derde landen) vindt slechts plaats wanneer en voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven of wij hier een gerechtvaardigd hoger belang bij hebben. Indien het tot een dergelijke doorgifte van gegevens komt, dan waarborgen wij door middel van een contract dat de daar aanwezige verwerkers een gegevensbeschermingsniveau naleven dat overeenkomt met dat in de Europese Unie.

 

4. Rechten van de betrokken
U heeft het recht

 • om in overeenstemming met art. 15 van de AVG informatie te eisen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt met name informatie eisen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van of bezwaar tegen de verwerking, het bestaan van een recht om klacht in te dienen, de herkomst van de gegevens, indien deze niet door ons verzameld werden, en over het bestaan van een geautomatiseerde individuele besluitvorming met inbegrip van profiling en eventuele nuttige informatie in verband met de details van deze zaken;
 • om in overeenstemming met art. 16 van de AVG ogenblikkelijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • om in overeenstemming met art. 17 van de AVG te eisen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verwerking ervan niet nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting op grond van het algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • om in overeenstemming met art. 18 van de AVG te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de gegevensverwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nog nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of u in overeenstemming met art. 21 van de AVG bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking ervan;
 • om in overeenstemming met art. 20 van de AVG uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te eisen;
 • om in overeenstemming met art. 7, lid 3 van de AVG uw ooit aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dat heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op uw toestemming berustte in de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • dat u in overeenstemming met art. 77 van de AVG het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u zich hiervoor richten tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of van de zetel van onze vereniging.

 

5. Bezwaarrecht
Indien uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, onder f van de AVG worden verwerkt, heeft u het recht om in overeenstemming met art. 21 van de AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien daar redenen voor zijn die verband houden met uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, waaraan wij zullen voldoen zonder dat u hiervoor een bijzonder specifieke situatie hoeft te noemen. Indien u wilt gebruikmaken van uw herroepings- of bezwaarrecht, dan volstaat het een e-mail te sturen naar <info@downpass.com>.

 

6. Gegevensbeveiliging
Tijdens uw bezoek aan onze website gebruiken wij de algemeen bekende SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogst mogelijke encryptieniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal gaat het hier om 256 bit-encryptie. Indien uw browser geen 256 bit-encryptie ondersteunt, doen wij een beroep op de 128 bit v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website geëncrypteerd overgedragen wordt, ziet u aan de gesloten voorstelling van de sleutel of het slotsymbool onderaan in de status van uw browser.

Voor het overige maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies of vernieling of tegen ongeoorloofde toegang door derden (bv. met een firewallsysteem). Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van de technologische ontwikkeling.

 

7. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is nu geldig en is gebaseerd op de situatie van mei 2018.
Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarover of door gewijzigde wettelijke of reglementaire voorschriften kan het noodzakelijk worden dat wij deze privacyverklaring veranderen. U kunt de actuele privacyverklaring te allen tijde op de website onder https://www.downpass.com/nl/privacyverklaring raadplegen en afdrukken.