LabelDOWNPASS 2017
DOWNPASS documents the ethical sourcing of down and feathers from water fowl (ducks and geese) that are used as a filling in clothing, outdoor equipment and bedding and also subjects them to a quality inspection.

In order for products to be awarded the DOWNPASS seal, manufacturers must ensure that only down and feathers from controlled animal husbandry are used. In order for a DOWNPASS audit to be successful, breeding farms are subject to both unannounced and announced inspections: cage-rearing and force-feeding are not permitted, and sourcing feathers from living animals is forbidden. Appropriate housing, sufficient supplies of feed and fresh water, protection of animals against illnesses and natural predators as well as specialist staff to care for them are the basic prerequisites for passing the audit.

Furthermore, DOWNPASS-audited farms cannot employ parallel production methods. This includes keeping water fowl for the purposes of sourcing feathers and down from living animals as well as the production of foie gras. The animals also may not be transferred to any other farm for this purpose.

In addition to controlling the origin of the filling material, DOWNPASS products are also subject to an additional quality inspection. Products are bought from retailers and checked by an accredited testing institute under the supervision of a notary. This check is aimed at establishing whether or not the composition of the filling matches the applicable labelling requirements (e.g. DIN EN 12934 or comparable national/international labelling requirements). In particular, they check whether or not the proportion of down and feathers specified on the label is correct.

Violations of ethical and/or qualitative inspection criteria for DOWNPASS fillings immediately result in disciplinary proceedings and may lead to the withdrawal of the seal under the guidance of a notary.

You can find further information online.

DOWNPASS 2017
En association avec un contrôle qualité, le DOWNPASS documente le sourcing éthique en plumes & duvets de palmipèdes (canards et oies), qui sont utilisés comme matériau de garnissage pour l’habillement, les équipements d’outdoor et la literie.

Pour pouvoir labelliser leurs produits avec le DOWNPASS, les fabricants doivent s’assurer que seuls du duvet et des plumes issus d’une filière contrôlée sont utilisés. Réussir un audit DOWNPASS implique des contrôles aussi bien annoncés qu’inopinés sur place, directement dans les fermes d’élevage : l’élevage en cage et le gavage sont interdits et toute forme de plumaison à vif est prohibée. Des installations appropriées, de la nourriture et de l’eau fraîche en quantité suffisante, une bonne protection des animaux contre les maladies et les prédateurs naturels ainsi qu’une prise en charge par du personnel compétent sont les conditions de base pour passer l’audit avec succès.

De plus, les fermes auditées en vue d’obtenir le DOWNPASS ne doivent réaliser aucune production parallèle. Cela concerne l’élevage de Palmipèdes aussi bien à des fins de plumaison à vif que de production de foie gras. Les animaux ne doivent pas non plus être transférés à cet effet à une autre ferme.

Outre le contrôle de l’origine du matériel de garnissage, les produits DOWNPASS sont également soumis à un contrôle qualité additionnel. Pour cela, les marchandises concernées sont achetées dans le commerce et contrôlées devant notaire par des instituts de contrôle accrédités. Il est vérifié que les indications sur la composition du garnissage sont conformes aux prescriptions d’étiquetage applicables (p. ex. DIN EN 12934 ou prescriptions d’étiquetage nationales/internationales comparables). Il est en particulier important que les proportions de plumes & duvets indiquées sur l’étiquette soient corrects.

Tout manquement au regard des critères de contrôle éthiques et/ou qualitatifs applicables aux garnissages DOWNPASS est immédiatement sanctionné et peut conduire, sous le contrôle d’un notaire, jusqu’au retrait du label.

Des informations complémentaires sont disponibles en ligne.

   DOWNPASS 2017
Der DOWNPASS dokumentiert die ethische Beschaffung der Daunen und Federn von Wassergeflügel (Enten und Gänsen), die als Füllmaterial in Bekleidung, Outdoorequipment und Bettwaren eingesetzt werden, in Kombination mit einer Qualitätsprüfung.

Um Produkte mit dem DOWNPASS siegeln zu dürfen, müssen die Hersteller sicherstellen, dass ausschließlich Daunen und Federn aus kontrollierter Tierhaltung verwendet werden. Für eine erfolgreiche DOWNPASS-Auditierung wird vor Ort auf den Aufzuchtfarmen sowohl angekündigt als auch unangekündigt kontrolliert: Käfighaltung und Stopf sind untersagt, jede Art der Federngewinnung vom lebenden Tier ist verboten. Angemessene Stallungen, die ausreichende Versorgung mit Futter und Frischwasser, der Schutz der Tiere vor Krankheiten und natürlichen Feinden sowie die Betreuung durch sachkundiges Personal sind Grundvoraussetzungen, um das Audit zu bestehen.

Darüber hinaus darf auf den durch den DOWNPASS auditierten Farmen keine Parallelproduktion erfolgen. Dazu gehört sowohl die Haltung von Geflügel zur Federn- und Daunengewinnung vom lebenden Tier als auch zur Stopfleberproduktion. Die Tiere dürfen zu diesem Zweck auch keiner anderen Farm überlassen werden.

Neben der Kontrolle der Herkunft des Füllmaterials werden DOWNPASS-Produkte zusätzlich einer Qualitätsprüfung unterzogen. Hierzu werden Waren im Handel aufgekauft und anschließend durch akkreditierte Prüfinstitute unter notarieller Aufsicht geprüft. Es wird geprüft, ob die Angaben über die Zusammensetzung der Füllung übereinstimmen mit gültigen Kennzeichnungsvorschriften (z.B. DIN EN 12934 oder vergleichbare nationale/internationale Kennzeichnungsvorschriften). Insbesondere kommt es darauf an, dass die Anteile an Daunen und Federn die auf dem Etikett angegeben worden sind, korrekt sind.

Verstöße gegen ethische und / oder qualitative Prüfkriterien an DOWNPASS-Füllungen werden unmittelbar geahndet und können notariell unterstützt bis zum Siegelentzug führen.

Weitere Informationen finden Sie online.

   DOWNPASS 2017
DOWNPASS er en kvalitetskontrol, som samtidig dokumenterer, at dun og fjer fra vandfugle (ænder og gæs), der bruges som fyldmateriale i tøj, outdoor-equipment og dyner og puder, er fremskaffet på etisk forsvarlig vis.

For at kunne bruge DOWNPASS-mærket på sine produkter skal man som producent sikre, at der udelukkende anvendes dun og fjer fra kontrolleret dyrehold. En DOWNPASS-certificering kræver, at følgende er overholdt ved både anmeldte og uanmeldte kontroller på opdrætsfarmene: Burhold og stopfodring er forbudt, og det samme er enhver udvinding af fjer fra levende dyr. Rimelige staldforhold, tilstrækkelig forsyning af foder og frisk vand, beskyttelse af dyrene mod sygdomme og naturlige fjender samt pasning ved kompetent personale er basale forudsætninger for at bestå auditten.

Derudover må der ikke foregå parallelproduktion på de farme, der auditeres af DOWNPASS. Herunder hører fjerkræhold til udvinding af fjer og dun fra levende dyr og til fremstilling af foie gras. Dyrene må heller ikke overføres til andre farme med disse formål.

Ud over kontrollen af fyldmaterialets oprindelsesforhold underkastes DOWNPASS-produkter også en kvalitetskontrol. Til det formål opkøbes varer i handlen, som herefter kontrolleres af akkrediterede kontrolinstitutter under myndighedernes opsyn. Det kontrolleres, om specifikationerne om fyldets sammensætning er i overensstemmelse med de gældende mærkningsbestemmelser (f.eks. DIN EN 12934 eller sammenlignelige nationale/internationale mærkningsbestemmelser). Særligt vigtigt er det, at de andele af dun og fjer, der er angivet på etiketten, er korrekte.

Overtrædelser af etiske og/eller kvalitative kontrolkriterier ved DOWNPASS-fyld straffes omgående og kan på myndighedernes foranledning medføre, at mærket trækkes tilbage.

Yderligere informationer findes online .

   2017年优质羽绒(DOWNPASS)标签网站参考文本
优质羽绒(DOWNPASS)标准与质量检查相互组合,对用作服装、户外设备与床品填充材料的水禽(鸭和鹅)的羽绒和羽毛的道德采购进行记录。

为了能够以优质羽绒(DOWNPASS)标签标识产品,制造商必须确保仅使用来自受控农场动物所饲养的水禽的羽绒和羽毛。欲成功通过优质羽绒(DOWNPASS)审核,将在现场对养殖场进行预先通知或突击检查:禁止笼养和强行喂食,且任何形式的活体羽毛获取均不受允许。合理的饲养厩、足够的饲料与新鲜饮用水供应、动物病患与天敌预防,以及由通过培训的人员的进行护理是通过审核的先决条件。

此外,接受优质羽绒(DOWNPASS)标准审核的农场不允许进行并平行生产。这既包括以活体羽毛和羽绒获取为目的进行的家禽饲养,也包括鹅肝生产。不允许以此目的将动物委托至其他农场。

除了填充材料的来源控制外,优质羽绒(DOWNPASS)产品还需接受质量检查。为此,相关人员将在商店中购买产品,之后在公证监督下由认证机构进行检验。其中将检查填充材料的成分信息是否符合现行标签规定(如DIN EN 12934或类似的国家/国际标签规定)。其中的一项检验重点为,羽绒和羽毛的比例是否在标签上获得正确标识。

违反优质羽绒(DOWNPASS)填充材料伦理和/或定性测试标准的情况将立刻受到处罚,并可能在公证机构的支持下被吊销标签使用权。

欲了解更多信息: 敬请登陆.

    Every product that carries the Downpass label features a unique control number in two places. The number printed at the top is sewn on and can only be seen when the seam is unstitched. The number is repeated at the bottom of the label.

A list of the companies that are authorised to use the Downpass seal is deposited at a notary/lawyer's office. By checking this, it is possible to confirm whether the product in question, for instance a sleeping bag, coat or down jacket, has a valid control number.